Age Ki Shundor Baul Shah Abdul Karim By Kala...

Aayee Milan Ki Raat (DjRaag.Net) - Kala Shah Kala (DjRaag.Net)

Ryan Singh - Kala Shah Kala

Kifayat Shah-PashtoMP3.net - kala-kala-dey

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Mn Ben Al-nas- Aod

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - 04 - Qalt Le Al-lelh

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Gaobne Fe Al-7al

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Ea Makhdh Al-2aeam

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Al-7b Lk O7dk

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - La Td3en Al-7b

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Fe Aeon Al-bshr

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Kl Aam Ogr7e Bkher

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Ea Da3g Al-3en

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Toale Al-lel- Aod

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Zne Fe M7lh

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Lel Al-share

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Hdha Ant- Aod

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Al-a M

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Rd Al-zearh

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Ma Aqdr Aqol

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Gr7 Al-dmer

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - A7bs Al-dm3h

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Osh Soet Fena

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Slam Al-oda3

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Mkanh Al-khale

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Gr7 Al-m7bh

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Ealel Al-dga

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Lel Al-dga

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Mo Seqa Od3tha

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - M3qolh Ma 7set

Sm3na. - Abdul-Karim Abdul-Qadir - Hbat Al-nsem