Dia Aur Bati Hum

Na Tel Aur Na Bati

Na To Jale Bati

Aey bati senen bar yari satam gar ( Dari)

Bati Bal Ke Banere Ute - Shamsad Begum

Man Tera Mandir Ankhen Diya Bati

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum 29th October 2014 : Ep 876

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum 10th December 2014 : Ep 912

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum 13th December 2014 : Ep 915

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

700 Episodes Celebrations : Diya Aur Bati Hum : Tv Show

Diya Aur Baati Hum 4th November 2014 : Ep 881

Diya Aur Baati Hum 13th November 2014 : Ep 889

Diya Aur Baati Hum 9th December 2014 : Ep 911

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum 6th December 2014 : Ep 909

Diya Aur Baati Hum 16th December 2014 : Ep 917

Diya Aur Baati Hum 22nd November 2014 : Ep 897

Diya Aur Baati Hum 18th October 2014 : Ep 867

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum 1st December 2014 : Ep 904

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum 18th December 2014 : Ep 919

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum 1st January 2015 : Ep 930

Diya Aur Baati Hum 25th November 2014 : Ep 899

Diya Aur Baati Hum 10th November 2014 : Ep 886

Diya Aur Baati Hum 17th December 2014 : Ep 918

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum 14th November 2014 : Ep 890

Diya Aur Baati Hum 28th October 2014 : Ep 875

Diya Aur Baati Hum 15th December 2014 : Ep 916

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum 29th December 2014 : Ep 928

Diya Aur Baati Hum Visit hotstar.com for the full episode

Diya Aur Baati Hum 27th October 2014 : Ep 874

Diya Aur Baati Hum 24th November 2014 : Ep 898

Diya Aur Baati Hum 26th November 2014 : Ep 900

Diya Aur Baati Hum 2nd December 2014 : Ep 905